Ångestföreningen i Östergötland är till för våra medlemmar och deras anhöriga

Om oss


Ångestföreningen Östergötland är till för våra medlemmar och deras anhöriga.

Ångestföreningen Östergötland är till för våra medlemmar och deras anhöriga. Genom att ordna olika former av medlemsträffar skapar vi gemenskap, lär oss om olika ångesttillstånd i form av nedtecknat material, böcker, film och liknande. Ibland kan vi också ha någon föreläsning inom området psykisk hälsa. En viktig del av lärandet kan också ligga i våra egna berättelser som vi delar med varandra. Vi lär oss genom andras erfarenheter. Bara det att få träffa andra som har liknande erfarenheter som en själv av ångest kan kännas skönt för många då man tidigare kanske känt sig väldigt ensam i sin situation. Genom att höra hur andra kan ha tagit sig igenom svåra situationer kan man kanske själv få värdefulla tips för egen del.

 

Genom våra medlemsträffar ger vi också varandra möjligheten att prata om saker som kanske kan vara jobbiga att prata om i vanliga fall. Vi har ju själva egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i synnerhet olika former och ångest. Vi vet hur jobbigt det vara och förstår också behovet av att ibland behöva dra sig tillbaka och att bara få vara. På våra träffar ska man kunna få dela med sig utan att känna sig dömd eller värderad. För att ytterligare ge förutsättningar att kunna prata om svåra saker har vi därför också tystnadsplikt, det som sägs på träffarna stannar också där.

 

Förutom våra träffar i vår lokal på Studieförbundet Vuxenskolan ordnar vi även olika aktiviteter som fika på stan, biokvällar och andra aktiviteter utifrån medlemmarnas egna intressen.

 

Tillbaka

Former av träffar


Öppet hus

Här är alla som är intresserade av vår verksamhet välkomna in för att träffa oss och se våra lokaler. Och självfallet är våra egna medlemmar en viktig del av det "öppna huset". Här kan ni ställa frågor om vår verksamhet.


Medlemsträff

Alla som är medlemmar i vår förening är välkomna till de medlemsträffar vi anordnar i Ångestföreningen Östergötland.

För närvarande träffas vi mest i lokalen och socialiserar under trevliga former med smörgåsfika och annat för de som vill ha det. Vi har också tidigare haft matlagning i vår lokal, fika på stan, biobesök och annat. Föreläsningar är något som vi också kan anordna om intresse finns samt även specifika studiecirklar inom något ämne eller tema. Dagsutflykter till något resmål eller sevärdhet kan också förekomma.

 

Föreningen bjuder på smörgås, kaffe och te m.m. på alla våra medlemsträffar och öppna hus som sker i våra lokaler på Studieförbundet Vuxenskolan, Vasavägen 3.

 

Tillbaka

Intressepolitik


Ett viktigt område för vår lokal-/länsförening liksom för förbundet är också vårt engagemang inom området intressepolitik. Genom att vara med i olika nätverk och organ lokalt och regionalt kan vi som förening tillsammans med andra föreningar inom det psykiska hälsoområdet trycka på i frågor som rör våra medlemmars intressen. Vi vill förbättra den vård och det bemötande våra medlemmar ställs inför när de söker hjälp, stöd och behandling inom regionen. Genom att samarbeta i dessa nätverk och organ kan vi lättare få genomslag för de frågor som rör våra medlemmar. Det blir således ett sätt för oss att ge vården förutsättningar att möta våra medlemmar på medlemmarnas egna villkor på ett mer önskvärt sätt.

Ett av de nätverk som vi i Ångestföreningen Östergötland är delaktiga i är NSPH Östergötland. Här samlas de psykiatriska funktionshindersföreningarna som verkar inom region Östergötland för att tillsammans arbeta med de frågor som rör psykisk ohälsa inom regionen.

Vi sökte under vintern 2021-2022 medlemskap i funktionshindersföreningarnas samarbetsorganisationer Funktionsrätt Östergötland och Funktionsrätt Linköping. Vi blev här formellt upptagna som fullvärdiga medlemmar den 14 mars respektive 29 mars 2022.


Tillbaka

Organisation


Ångestföreningen Östergötland är en lokalförening i Linköping men är samtidigt också en länsförening för hela Östergötland. För närvarande är vi den enda lokala föreningen i Östergötland. Ångestföreningen Östergötland, tidigare Ångestsyndromsällskapet i Östergötland är en av flera lokal- och länsföreningar som finns runt om i landet. Dessa föreningar är alla helt fristående organisationer men tillhör samma gemenskap med Ångestförbundet som sammanhållande organ för landets alla lokala föreningar och länsföreningar.


Tillbaka


 

Namnet


Vid förbundskongressen i maj 2018 i Linköping togs beslut om att dåvarande Svenska Ångestsyndromsällskapet skulle byta namn till Ångestförbundet. Det gjordes för att namnet mer skulle spegla förbundets verksamhet och ligga mer rätt i tiden. Det blir så att säga ett tänkt skifte från att vara en sällskapssammanslutning till att vara ett förbund som jobbar för de ångestdrabbade och deras anhöriga och därför låta folk förstå att vi är ett förbund som snarare möter upp folk med ångest än är ett sällskap för folk med ångest som vill socialisera. Även om den sociala biten fortfarande en viktig del inom vår organisation vill vi också förmedla att vi är till för och vill stötta dem med ångest på många fler plan än uteslutande socialt, bl a genom intressepolitiskt arbete. Men då Ångestsyndromsällskapet varit ett sådant vedertaget och använt namn under lång tid har man valt att ha med Ångestsyndromsällskapets förkortning ÅSS i namnet inklusive som logga på flertal ställen till att bli "Ångestförbundet ÅSS" för att erinra om att vi är samma förening som tidigare med den enda skillnaden att vi har bytt namn. På samma sätt har därför också vi i Ångestföreningen Östergötland på vår hemsida angivit förkortningen ÅSS, även då vi numera endast heter Ångestföreningen Östergötland. Vi har då använt förkortningen som en undertext till ångestföreningen Östergötland i form av "Ångestföreningen ÅSS Linköping". Vi vill med det förmedla att vi är; samma ångestförening som tidigare men med nytt namn, verkar lokalt i Linköping samt har hela Östergötlands län som upptagningsområde och således också arbetar för alla medlemmar i länet.


Tillbaka

Vår historia


Ångestföreningen Östergötland är en ideell förening som bildades och registrerades för första gången 23 maj 2013 (20 maj hos Skatteverket) som en länsförening i Östergötland med lokal anknytning till Norrköping. Föreningens namn var då Ångestsyndromsällskapet i Östergötland. Under mitten av juni 2022 lämnade vi in en begäran om namnändring av föreningen. Och först efter en andra inlämning med exakt samma uppgifter fick vi till slut namnändringen till Ångestföreningen Östergötland genomförd den 11 januari 2023. Sätet för föreningen ändrades samtidigt till Linköping. Föreningen låg också vilande under en tid för att sedan starta upp på nytt och då med det nya namnet Ångestföreningen Östergötland (registreringen av nya namnet tog några år enligt ovan) och med ny styrelsekonstellation 20 november 2019. Verksamheten rullade sedan på fram till den 16 mars 2020 då vi strax därefter helt fick pausa vår verksamhet på grund av Covid-19-pandemin (sars-cov-2-viruset). Den 28 september 2021 tog vi åter upp verksamheten i våra lokaler på Studieförbundet Vuxenskolan. Mycket är sedan dess dokumenterat genom våra verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner m.m. Denna dokumentation utgör, tillsammans med den information som finns tillgänglig på föreningens hemsida, en stor kunskapskälla om föreningen.


Tillbaka

Vårt infoblad


Här kan ni ladda ned vår flyer för att lägga ut på lämpligt ställe.

Ex. bibliotek, café, vårdcentral o.s.v.


Tillbaka

Styrelsen för Ångestföreningen Östergötland fr.o.m. 2022-04-19


Ordförande

Tom Lernäs

Telefonnummer: 073-182 72 42

E-post: tom.lernas@angest.se

 

Kassör

Linné Torbjörnsson

Telefonnummer: 073-374 97 79

E-post: linne.torbjornsson@telia.com

 

Ledamot

Lena Huss

Telefonnummer: 070-886 86 48

E-post: lenahuss@gmail.com

 

Ledamot

Anders Larsson

Telefonnummer: 079-332 67 65

E-post: anders.larsson@angest.se


Tillbaka


Föreningens uppgifter


Föreningens namn: Ångestföreningen Östergötland

Föreningens hemsida: https://ostergotlandangest.se

Föreningens e-post: ostergotland@angest.se


Organisationsnummer för Ångestf. Östgld

Org.nr: 802472-4042

Tidigare organisationsnamn: Ångestsyndromsällskapet i Östergötland


Tillbaka